Algemeen

De inhoud van onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Graveertechniek Nederland BV kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid en de inhoud van deze informatie. Graveertechniek Nederland BV is niet aansprakelijk voor:

- Eventueel voorkomende fouten en/of onjuistheden;
- Gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie op de websites.

 

meer informatie

Dit is de privacyverklaring van Graveertechniek Nederland gevestigd aan Granaatstraat 24, 7554 TR Hengelo (hierna: “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 074-2455050 of e-mail: info@graveertechniek.nl  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die wij verrichten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers
De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen of ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke
passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie mei 2018

meer informatie

Graveren. Graveertechniek Nederland BV behoort tot één van Nederlands grootste graveerbedrijven. Wij zijn sterk op het gebied van bewerken van materialen zoals kunststof en metaal zoals RVS, staal, aluminium, messing, brons enz. Bij het bewerken moet u denken aan graveren, lasergraveren, snijden, lasersnijden, verspanen, drukken, bedrukken en frezen in verschillend plaat materiaal. We maken bv typeplaten, machineplaten, naamplaten, panelen, brandstempels. Moet u een plaat graveren of op een andere manier laten bewerken, bv gaten in een paneel, dan bent u bij ons op het juiste adres. Ook verzorgen we het printen, snijden en beplakken van stickers op borden en maken we losse stickers of pictogrammen.

Dus moet u een metalen of kunststof plaat graveren en heeft u 1 of 1000 stuks in bv RVS of aluminium nodig? Wij leveren snel en maken het klant specifiek.

En natuurlijk! Het graveerplaatje moet goed, foutloos en snel gemaakt worden.  

Producten vinden haar weg zowel direct als indirect naar alle delen van de wereld.

Graveertechniek Nederland is het adres voor al uw graveerwerk en freeswerk voor de industrie zoals de offshore, chemie, bouwbedrijven, scheepsbouw, landbouw, installatietechniek, voedingsindustrie, transport, noemt u maar op.

Mede door onderstaande punten, groeide Graveertechniek Nederland uit tot een alom gewaardeerde onderneming.

Ruime ervaring in alle facetten van het graveren en frezen.
Hoge kwaliteit
Verbazingwekkende levertijden
Concurrerend prijsniveau
Zeer modern machinepark

De doelstelling is goed, foutloos en snel te leveren.

Naast Graveertechniek Nederland BV houdt onze reclameafdeling Letterlicht Nederland BV zich bezig met de signing en reclame op bv auto en gevel, maar ook raambelettering en de bestickering van reclameborden, kijk op https://www.letterlicht.nl/ voor nog meer mogelijkheden.

meer informatie

Helaas, er is op dit moment geen vacature vrij.

meer informatie

Bepaal uw route via Google Maps

meer informatie

BESTANDEN AANLEVEREN VOOR LOGO'S EN TECHNISCHE TEKENINGEN.
Graag als lijnen en contouren (vectoren) in de volgende programma's:
- Autocad        (DWG of DXF bestand),vaak voor technische tekeningen.
- Adobe Illustrator (Ai of EPS bestand),vaak voor logo's of ontwerpen.
- Coreldraw      (CDR of EPS bestand),  ook voor logo's of ontwerpen. 
- PDF bestand  (soms bruikbaar, maar kan niet altijd gebruikt worden).

Tip, origineel logo aanleveren! Als u het logo niet zelf heeft, vaak heeft de drukker van uw briefpapier ook een origineel logo bestand.

Logo's e.d. voor het graveren, snijden, frezen of laseren:
Aanleveren als lijnen en contouren (vectorbestand), logo's gelieve niet als fotobestand (*.BMP, .JPG of *.GIF). Vaak zijn de originele logo´s gemaakt in een vector programma (b.v. Illustrator). Deze hebben we nodig.

Logo's e.d. voor Full Colour stickers:
Aanleveren als lijnen en contouren maar het kan ook als fotobestand (*.BMP, .JPG of *.GIF).
Let op, hoe slechter de kwaliteit van het bestand, hoe slechter de opdruk op de sticker.

BESTANDEN AANLEVEREN VOOR PLAATJES MET ALLEEN TEKST.
Wanneer het gaat om plaatjes met elk een andere tekst, kunt u deze het beste aanleveren als tekst in de volgende programma's:
- Word (*.DOC of *.TXT)
- Excel (*.XLS)
- Tekst editor (*.TXT)

LETTERTYPES:
Wanneer het gaat om sierletters e.d. kunnen deze het beste worden omgezet naar contouren. Als dit niet gaat dan kan het lettertype worden aangeleverd. Meestal hebben we het lettertype ook zelf.

KLEUREN:
Bij het graveren graag een opgave van RAL kleuren. Een PMS kleur kunnen we benaderen met een RAL kleur.
Bij folieteksten e.d. worden de kleuren benaderd door folienummer kleuren.
Bij Fullcolour prints wordt het kleurenschema zo goed als mogelijk benaderd.

Mocht iets niet duidelijk zijn, bel of mail ons gerust!

meer informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Graveertechniek Nederland BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Deze voorwaarden zijn met name ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

1.2.Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3.Van het in deze algemene voorwaarden genoemde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, digitaal of schriftelijk is overeengekomen.

1.4.Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2. Offertes

2.1.Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij binden u en ons derhalve op geen enkele wijze. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na digitale of schriftelijke bevestiging (de zogenaamde orderbevestiging) of factuur onzerzijds, geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2.2.Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke digitale of schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

2.3.Monsters of voorbeelden welke wij speciaal moeten maken kunnen wij in rekening brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1.Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order digitaal of schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

3.2.De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wel kunnen orders geannuleerd of gewijzigd  worden tot het moment dat wij in welke vorm ook begonnen zijn met uw order, de gemaakte kosten kunnen wij in rekening brengen.

3.3.De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging digitaal of schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3.4.Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) digitaal of schriftelijk zijn bevestigd.

3.5.De opdrachtnemer kan ten aller tijden een order annuleren, wanneer een product door de opdrachtnemer niet te maken valt, levertijden niet haalbaar zijn of onder artikel 12 genoemde oorzaken.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1.Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking en transportkosten.

4.2.De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen en heffingen van overheidswege.

 

Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen

5.1.De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door u of ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

Kosten welke hierdoor door u als klant ontstaan, kunnen niet op ons gereclameerd worden.

5.2.Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen, worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en van de koper.

5.3.Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5.4.Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

5.5.De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

 

Artikel 6. Reclame door de koper

6.1.De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen, kleurverschillen (ook t.o.v. vorige leveringen) en ondergeschikte wijzigingen.

6.2.Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum), indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

6.3.Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

6.4.Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien: a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien; d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

6.5.In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1.Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

7.2.Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:

a.(kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

7.3.Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en digitale of schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

7.4.Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte (persoonlijke) schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

7.5.De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

7.6.De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aangericht op, aan of in producten en goederen van de koper.

7.7.De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden.

7.8.Bij de opdrachtnemer wetende komen zijn materialen niet uit conflictlanden en bevatten geen stoffen welke schade aan gezondheid of omgeving kunnen geven en kan de opdrachtnemer niet gereclameerd worden of tot schadevergoeding aangesproken worden.

7.9. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade van fouten, zoals tekstfouten, krassen, vlekken, afmetingen, kleuren, gaten enz. welke zich in het door de opdrachtnemer gemaakte product voor de koper kunnen bevinden, de koper dient zelf het product direct na levering te controleren op fouten, voordat het product verder behandelt, gemonteerd of doorgestuurd wordt, zodat de opdrachtnemer het product kan herstellen voordat de koper er een verdere handeling mee doet.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

8.1.Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

8.2.De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezit loos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

8.3.Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.

8.4.Indien tengevolge van bewerking of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de bewerking of verwerking.

8.5.De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

8.6.De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

8.7.Van alle door de opdrachtnemer gemaakte producten kunnen foto's gemaakt worden welke dienen als voorbeeld voor eventuele potentiële klanten.

8.8.Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 9. Betaling

9.1.Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk digitaal of schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.

9.2.Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

9.3.Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus extra percentage 5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,- euro alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

9.4.Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

9.5.Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

9.6.Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 10. Afwijkingen

10.1.Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, copij of model respectievelijk zet- en drukwerk, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

10.2.Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

10.3.Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

10.4.Van een identiek product zijn meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

10.5.Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

 

Artikel 11. (DRUK-)PROEVEN

11.1.De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.

11.2.Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

11.3.Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

11.4.Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef of proefmonster wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transport mogelijkheden, stroom en andere storingen, stakingen, in en uitvoer beperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper, de opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

meer informatie

Bezoekadres
Granaatstraat 24
7554 TR Hengelo (Ov)

Postadres
Postbus 610
7550 AP Hengelo (Ov)

Telefoon : 074 245 50 50

email:     info@graveertechniek.nl
website: www.graveertechniek.nl

Bank : Rabobank
IBAN : NL53 RABO 03275 843 00
BIC/SWIFTCODE : RABONL2U

BTW nummer: NL 0057 36 663 B01
KvK  : 06046115

 

meer informatie
Graveertechniek Nederland
Granaatstraat 24
7554 TR Hengelo (ov)

074 - 245 50 50
info@graveertechniek.nl
www.graveertechniek.nl
Draai je scherm voor een betere weergave

U gebruikt een oude browser die niet meer wordt ondersteund. Hierdoor kunnen onderdelen op de website niet goed werken. Wij adviseren Google Chrome voor de optimale gebruikerservaring.